Top Level Domain "nagoya"


All TLD Information via 7c/whoisserver-world
Top Level Domain nagoya
Type generic
Registry http://www.gmo-registry.com/en/
RDAP server https://rdap.gmoregistry.net/rdap/domain/
WHOIS server whois.nic.nagoya
Sample domains
20 hizen.nagoya
videogame.nagoya
yaohiko.nagoya
phoenix.nagoya
banesto.nagoya
321.nagoya
gomi.nagoya
traveler.nagoya
jouhou.nagoya
barlesque.nagoya
outrigger.nagoya
ymg.nagoya
love-letter.nagoya
manga-game.nagoya
craftbeer.nagoya
guruguru.nagoya
panda-assist.nagoya
masayayoshida.nagoya
dog-cat-support.nagoya
eromovie.nagoya
Links IANA
Wikipedia
Raw data
{
 "tld": "nagoya",
 "tldUpdated": 1566259200000,
 "tldCreated": 1389830400000,
 "whoisServer": [
  "whois.nic.nagoya"
 ],
 "registry": "http://www.gmo-registry.com/en/",
 "ianaUrl": "https://www.iana.org/domains/root/db/nagoya.html",
 "t": 1651163352505,
 "version": 1,
 "sampleDomains": {
  "nagoya": [
   "hizen.nagoya",
   "videogame.nagoya",
   "yaohiko.nagoya",
   "phoenix.nagoya",
   "banesto.nagoya",
   "321.nagoya",
   "gomi.nagoya",
   "traveler.nagoya",
   "jouhou.nagoya",
   "barlesque.nagoya",
   "outrigger.nagoya",
   "ymg.nagoya",
   "love-letter.nagoya",
   "manga-game.nagoya",
   "craftbeer.nagoya",
   "guruguru.nagoya",
   "panda-assist.nagoya",
   "masayayoshida.nagoya",
   "dog-cat-support.nagoya",
   "eromovie.nagoya"
  ]
 },
 "type": "generic",
 "isIDN": false,
 "rdapServers": [
  "https://rdap.gmoregistry.net/rdap/domain/"
 ],
 "rdapUpdated": 1651163931723,
 "unicode": "nagoya"
}

ContactValidate HTML