Top Level Domain "ryukyu"


All TLD Information via 7c/whoisserver-world
Top Level Domain ryukyu
Type generic
Registry http://www.gmo-registry.com/en/
RDAP server https://rdap.gmoregistry.net/rdap/domain/
WHOIS server whois.nic.ryukyu
Sample domains
17 shikamasu.ryukyu
hedgehog.ryukyu
make-outparadise.ryukyu
gakusyujyuku.ryukyu
journal.ryukyu
betforward.ryukyu
imakara-ec.ryukyu
minecraft.ryukyu
imuge.ryukyu
uchinanchu.ryukyu
navi.ryukyu
yuima-ru.ryukyu
beauty.ryukyu
cloud9.ryukyu
uwu.ryukyu
momohana.ryukyu
icann.ryukyu
Links IANA
Wikipedia
Raw data
{
 "tld": "ryukyu",
 "tldUpdated": 1566259200000,
 "tldCreated": 1394668800000,
 "whoisServer": [
  "whois.nic.ryukyu"
 ],
 "registry": "http://www.gmo-registry.com/en/",
 "ianaUrl": "https://www.iana.org/domains/root/db/ryukyu.html",
 "t": 1651163474137,
 "version": 1,
 "sampleDomains": {
  "ryukyu": [
   "shikamasu.ryukyu",
   "hedgehog.ryukyu",
   "make-outparadise.ryukyu",
   "gakusyujyuku.ryukyu",
   "journal.ryukyu",
   "betforward.ryukyu",
   "imakara-ec.ryukyu",
   "minecraft.ryukyu",
   "imuge.ryukyu",
   "uchinanchu.ryukyu",
   "navi.ryukyu",
   "yuima-ru.ryukyu",
   "beauty.ryukyu",
   "cloud9.ryukyu",
   "uwu.ryukyu",
   "momohana.ryukyu",
   "icann.ryukyu"
  ]
 },
 "type": "generic",
 "isIDN": false,
 "rdapServers": [
  "https://rdap.gmoregistry.net/rdap/domain/"
 ],
 "rdapUpdated": 1651163975086,
 "unicode": "ryukyu"
}

ContactValidate HTML