Top Level Domain "tokyo"


All TLD Information via 7c/whoisserver-world
Top Level Domain tokyo
Type generic
Registry http://www.gmo-registry.com/en/
RDAP server https://rdap.gmoregistry.net/rdap/domain/
WHOIS server whois.nic.tokyo
Sample domains
20 allmovieshub.tokyo
pixel-me.tokyo
iacc.tokyo
camtas.tokyo
mix.tokyo
chat-lab.tokyo
gazo.tokyo
xgpfx9e.tokyo
riospa.tokyo
atimg.tokyo
tokimeku.tokyo
x-hub.tokyo
napoleon.tokyo
psofan.tokyo
octopus.tokyo
ai-draw.tokyo
siba.tokyo
manga.tokyo
wmr.tokyo
onead.tokyo
Links IANA
Wikipedia
Raw data
{
 "tld": "tokyo",
 "tldUpdated": 1566259200000,
 "tldCreated": 1389830400000,
 "whoisServer": [
  "whois.nic.tokyo"
 ],
 "registry": "http://www.gmo-registry.com/en/",
 "ianaUrl": "https://www.iana.org/domains/root/db/tokyo.html",
 "t": 1651163582323,
 "version": 1,
 "sampleDomains": {
  "tokyo": [
   "allmovieshub.tokyo",
   "pixel-me.tokyo",
   "iacc.tokyo",
   "camtas.tokyo",
   "mix.tokyo",
   "chat-lab.tokyo",
   "gazo.tokyo",
   "xgpfx9e.tokyo",
   "riospa.tokyo",
   "atimg.tokyo",
   "tokimeku.tokyo",
   "x-hub.tokyo",
   "napoleon.tokyo",
   "psofan.tokyo",
   "octopus.tokyo",
   "ai-draw.tokyo",
   "siba.tokyo",
   "manga.tokyo",
   "wmr.tokyo",
   "onead.tokyo"
  ]
 },
 "type": "generic",
 "isIDN": false,
 "rdapServers": [
  "https://rdap.gmoregistry.net/rdap/domain/"
 ],
 "rdapUpdated": 1651164008765,
 "unicode": "tokyo"
}

ContactValidate HTML