Top Level Domain "tokyo"


All TLD Information via 7c/whoisserver-world
Top Level Domain tokyo
Type generic
Registry http://www.gmo-registry.com/en/
RDAP server https://rdap.gmoregistry.net/rdap/domain/
WHOIS server whois.nic.tokyo
Sample domains
20 netori.tokyo
phyera.tokyo
ebvhepc.tokyo
kpxlbue.tokyo
wfokxf.tokyo
eztcdo.tokyo
lzrxupr.tokyo
ziosaqj.tokyo
ldouyra.tokyo
octopus.tokyo
kumabook.tokyo
night-life.tokyo
aishite.tokyo
sound-treatment.tokyo
numan.tokyo
u15.tokyo
porngirl.tokyo
bulletclub.tokyo
tokimeku.tokyo
f35.tokyo
Links IANA
Wikipedia
Raw data
{
 "tld": "tokyo",
 "tldUpdated": 1566259200000,
 "tldCreated": 1389830400000,
 "whoisServer": [
  "whois.nic.tokyo"
 ],
 "registry": "http://www.gmo-registry.com/en/",
 "ianaUrl": "https://www.iana.org/domains/root/db/tokyo.html",
 "t": 1637870086717,
 "version": 1,
 "sampleDomains": {
  "tokyo": [
   "netori.tokyo",
   "phyera.tokyo",
   "ebvhepc.tokyo",
   "kpxlbue.tokyo",
   "wfokxf.tokyo",
   "eztcdo.tokyo",
   "lzrxupr.tokyo",
   "ziosaqj.tokyo",
   "ldouyra.tokyo",
   "octopus.tokyo",
   "kumabook.tokyo",
   "night-life.tokyo",
   "aishite.tokyo",
   "sound-treatment.tokyo",
   "numan.tokyo",
   "u15.tokyo",
   "porngirl.tokyo",
   "bulletclub.tokyo",
   "tokimeku.tokyo",
   "f35.tokyo"
  ]
 },
 "type": "generic",
 "isIDN": false,
 "rdapServers": [
  "https://rdap.gmoregistry.net/rdap/domain/"
 ],
 "rdapUpdated": 1637870545896,
 "unicode": "tokyo"
}

ContactValidate HTML