Top Level Domain "wang"


All TLD Information via 7c/whoisserver-world
Top Level Domain wang
Type generic
Registry http://www.zodiacregistry.com
RDAP server https://rdap.zdnsgtld.com/wang/domain/
WHOIS server whois.gtld.knet.cn
whois.nic.wang
Sample domains
20 duanju.wang
relating.wang
9090gort.wang
shjkx.wang
phy-yingjie.wang
wrong.wang
dilidili.wang
laidou.wang
kaoshi666.wang
zhonggao.wang
chaofan.wang
dospy.wang
7080.wang
01bz.wang
hahaniuge.wang
vmx.wang
guan.wang
jd92.wang
ionic.wang
dytt.wang
Links IANA
Wikipedia
Raw data
{
 "tld": "wang",
 "tldUpdated": 1560384000000,
 "tldCreated": 1386806400000,
 "whoisServer": [
  "whois.gtld.knet.cn",
  "whois.nic.wang"
 ],
 "registry": "http://www.zodiacregistry.com",
 "ianaUrl": "https://www.iana.org/domains/root/db/wang.html",
 "t": 1651163630535,
 "version": 1,
 "sampleDomains": {
  "wang": [
   "duanju.wang",
   "relating.wang",
   "9090gort.wang",
   "shjkx.wang",
   "phy-yingjie.wang",
   "wrong.wang",
   "dilidili.wang",
   "laidou.wang",
   "kaoshi666.wang",
   "zhonggao.wang",
   "chaofan.wang",
   "dospy.wang",
   "7080.wang",
   "01bz.wang",
   "hahaniuge.wang",
   "vmx.wang",
   "guan.wang",
   "jd92.wang",
   "ionic.wang",
   "dytt.wang"
  ]
 },
 "type": "generic",
 "isIDN": false,
 "rdapServers": [
  "https://rdap.zdnsgtld.com/wang/domain/"
 ],
 "rdapUpdated": 1651164024251,
 "unicode": "wang"
}

ContactValidate HTML