Top Level Domain "ye"


All TLD Information via 7c/whoisserver-world
Top Level Domain ye
Type cctld
Registry false
RDAP server (none)
WHOIS server whois.y.net.ye
Sample domains
121 www.saba.ye
saba.ye
saba.ye.saba.ye
sah1.ye
yemen.net.ye
y.net.ye
krmbank.net.ye
hoduniv.net.ye
pdn.net.ye
ym.net.ye
almasirah.net.ye
titmag.net.ye
host.net.ye
albayynat.net.ye
sah2.ye
sabafon.com.ye
yemenmobile.com.ye
cacbank.com.ye
yogc.com.ye
you.com.ye
cash.com.ye
acp.com.ye
usthyemen.com.ye
smc.com.ye
ana.com.ye
jordan-medical.com.ye
jawali.com.ye
wecash.com.ye
hsa.com.ye
tamkeen.com.ye
skyalbadr.com.ye
sohobcom-test.com.ye
dadiah.com.ye
teleyemen.com.ye
meftah.com.ye
ysc.org.ye
smeps.org.ye
ntfo.org.ye
yemeneng.org.ye
yementhabat.org.ye
csswyemen.org.ye
sfhrp.org.ye
belqees.org.ye
mohd.org.ye
iff.org.ye
soul.org.ye
dunes.org.ye
alatta.org.ye
gpc.org.ye
truth.org.ye
wasc.org.ye
ibs.edu.ye
qasu.edu.ye
tu.edu.ye
auhd.edu.ye
eiu.edu.ye
belqeescollege.edu.ye
ibbuniv.edu.ye
taiz.edu.ye
amu.edu.ye
scc.edu.ye
21umas.edu.ye
hikma.edu.ye
aljazeeraibb.edu.ye
auy.edu.ye
ust.edu.ye
mscollege.edu.ye
qau.edu.ye
alrayan-university.edu.ye
hu.edu.ye
su.edu.ye
www.ndc.ye
ndc.ye
mocsi.gov.ye
moe.gov.ye
ptc.gov.ye
mofa.gov.ye
mot.gov.ye
tax.gov.ye
yemenvision.gov.ye
yemen-media.gov.ye
yrspc.gov.ye
mom.gov.ye
molay.gov.ye
smc.gov.ye
yemenparliament.gov.ye
mof.gov.ye
trye.gov.ye
fiu.gov.ye
agriculture.gov.ye
agoye.gov.ye
galsup.gov.ye
e-moit.gov.ye
hss.ye
almutakamila.ye
mmy.ye
platform.ye
qau.ye
sohobcom.ye
mmdrive.ye
ynm.ye
albaath.ye
speed.ye
yemenrobot.ye
sabacash.ye
zakat.ye
nvis.ye
floosak.ye
saba.ye
althawrah.ye
yemen-wallet.ye
innova.ye
alsyasiah.ye
althawrah.ye
www.althawrah.ye
www.alsyasiah.ye
www.post.ye
mail.post.ye
www.platform.ye
coloplast.ye
press24.ye
Public Suffixes
7 ye
com.ye
edu.ye
gov.ye
net.ye
mil.ye
org.ye
Links IANA
Wikipedia
Raw data
{
 "tld": "ye",
 "tldUpdated": 1687910400000,
 "tldCreated": 840412800000,
 "whoisServer": [
  "whois.y.net.ye"
 ],
 "registry": false,
 "ianaUrl": "https://www.iana.org/domains/root/db/ye.html",
 "t": 1692610725467,
 "version": 1,
 "sampleDomains": {
  "saba.ye": [
   "www.saba.ye",
   "saba.ye",
   "saba.ye.saba.ye"
  ],
  "sah1.ye": [
   "sah1.ye"
  ],
  "net.ye": [
   "yemen.net.ye",
   "y.net.ye",
   "krmbank.net.ye",
   "hoduniv.net.ye",
   "pdn.net.ye",
   "ym.net.ye",
   "almasirah.net.ye",
   "titmag.net.ye",
   "host.net.ye",
   "albayynat.net.ye"
  ],
  "sah2.ye": [
   "sah2.ye"
  ],
  "com.ye": [
   "sabafon.com.ye",
   "yemenmobile.com.ye",
   "cacbank.com.ye",
   "yogc.com.ye",
   "you.com.ye",
   "cash.com.ye",
   "acp.com.ye",
   "usthyemen.com.ye",
   "smc.com.ye",
   "ana.com.ye",
   "jordan-medical.com.ye",
   "jawali.com.ye",
   "wecash.com.ye",
   "hsa.com.ye",
   "tamkeen.com.ye",
   "skyalbadr.com.ye",
   "sohobcom-test.com.ye",
   "dadiah.com.ye",
   "teleyemen.com.ye",
   "meftah.com.ye"
  ],
  "org.ye": [
   "ysc.org.ye",
   "smeps.org.ye",
   "ntfo.org.ye",
   "yemeneng.org.ye",
   "yementhabat.org.ye",
   "csswyemen.org.ye",
   "sfhrp.org.ye",
   "belqees.org.ye",
   "mohd.org.ye",
   "iff.org.ye",
   "soul.org.ye",
   "dunes.org.ye",
   "alatta.org.ye",
   "gpc.org.ye",
   "truth.org.ye",
   "wasc.org.ye"
  ],
  "edu.ye": [
   "ibs.edu.ye",
   "qasu.edu.ye",
   "tu.edu.ye",
   "auhd.edu.ye",
   "eiu.edu.ye",
   "belqeescollege.edu.ye",
   "ibbuniv.edu.ye",
   "taiz.edu.ye",
   "amu.edu.ye",
   "scc.edu.ye",
   "21umas.edu.ye",
   "hikma.edu.ye",
   "aljazeeraibb.edu.ye",
   "auy.edu.ye",
   "ust.edu.ye",
   "mscollege.edu.ye",
   "qau.edu.ye",
   "alrayan-university.edu.ye",
   "hu.edu.ye",
   "su.edu.ye"
  ],
  "ndc.ye": [
   "www.ndc.ye",
   "ndc.ye"
  ],
  "gov.ye": [
   "mocsi.gov.ye",
   "moe.gov.ye",
   "ptc.gov.ye",
   "mofa.gov.ye",
   "mot.gov.ye",
   "tax.gov.ye",
   "yemenvision.gov.ye",
   "yemen-media.gov.ye",
   "yrspc.gov.ye",
   "mom.gov.ye",
   "molay.gov.ye",
   "smc.gov.ye",
   "yemenparliament.gov.ye",
   "mof.gov.ye",
   "trye.gov.ye",
   "fiu.gov.ye",
   "agriculture.gov.ye",
   "agoye.gov.ye",
   "galsup.gov.ye",
   "e-moit.gov.ye"
  ],
  "ye": [
   "hss.ye",
   "almutakamila.ye",
   "mmy.ye",
   "platform.ye",
   "qau.ye",
   "sohobcom.ye",
   "mmdrive.ye",
   "ynm.ye",
   "albaath.ye",
   "speed.ye",
   "yemenrobot.ye",
   "sabacash.ye",
   "zakat.ye",
   "nvis.ye",
   "floosak.ye",
   "saba.ye",
   "althawrah.ye",
   "yemen-wallet.ye",
   "innova.ye",
   "alsyasiah.ye"
  ],
  "althawrah.ye": [
   "althawrah.ye",
   "www.althawrah.ye"
  ],
  "alsyasiah.ye": [
   "www.alsyasiah.ye"
  ],
  "post.ye": [
   "www.post.ye",
   "mail.post.ye"
  ],
  "platform.ye": [
   "www.platform.ye"
  ],
  "coloplast.ye": [
   "coloplast.ye"
  ],
  "press24.ye": [
   "press24.ye"
  ]
 },
 "type": "cctld",
 "isIDN": false,
 "rdapServers": [],
 "rdapUpdated": 1658865867898,
 "unicode": "ye"
}

ContactValidate HTML